Сурах бичиг, дэвтэр

СУРАХ БИЧИГ

Глобал сургуулийн сурагчид энэ хичээлийн жилд Үндэсний болон олон улсын хөтөлбөрийн хүрээнд  дараах сурах бичиг, дасгал ажлын номыг ашиглана.

Бага анги: Үндэсний цөм хөтөлбөрийн 1-5 ангийн сурах бичгийг төрөөс үнэ төлбөргүй нийлүүлнэ. Сургуулийн номын сангаар дамжуулан хэрэглэнэ.

Дунд анги: Үндэсний болон олон улсын хөтөлбөр хослон хэрэгжинэ. 6-9 дүгээр ангийн 8 хичээл англи сурах бичиг, дасгал ажлын номыг түрээсээр болон худалдан авч ашиглана. Сурах бичгийн үнийг 9 сарын 10-20-ны дотор ГЛОБАЛ ОЛОН УЛСЫН ДУНД СУРГУУЛЬ, ХААН БАНК, 5133145451 дугаарын дансанд сурагчийн нэр, ангийг бичиж тушаан, баримтаа авчран номын санчаас номоо авна. Монгол хэлээр явагдах хичээлийн сурах бичгийг мэргэжлийн багш нарын зөвлөснөөр өөрсдөө номын худалдаанаас авна.

Ахлах анги: Үндэсний цөм хөтөлбөрөөр хичээллэнэ. Энэ жил гадаадын сургуульд шууд элсэлт хийх хүсэлтэй сурагчид IELTS, TOFEL, SAT олон улсын шалгалтын номыг ашиглана. Эдгээрийг мэргэжлийн багшийн зөвлөсний дагуу номын худалдаанаас худалдан авна.

Анги Сурах бичгийн нэр Хэвлэлийн компани Анхны хэвлэлт
1 VI 1 Монгол хэл VI “Тэнгэрлэг үсэг” ХХК 2013
2 2 Уран зохиол 6
3 3 Түүх VI  “Мөнхийн үсэг” ХХК 2015
Нийт үнэ
1 VII 1 Монгол хэл VII  “Соёмбо принтинг” ХХК 2014
2 2 Уран зохиол I
3 3 Монгол бичиг I
4 4 Газар зүй I  “Сэлэнгэ пресс” ХХК 2014
5 5 Түүх VII  “Мөнхийн үсэг” ХХК 2015
Нийт үнэ
1 VIII 1 Түүх VIII  “Соёмбо принтинг” ХХК 2015
2 2 Дизайн технологи VIII  “Соёмбо принтинг” ХХК 2015
3 3 Дүрслэх урлаг VIII  “Соёмбо принтинг” ХХК 2015
Нийт үнэ
1 IX 1 Түүх IX  “Соёмбо принтинг” ХХК 2015
2 2 Дизайн технологи IX  “Соёмбо принтинг” ХХК 2015
Нийт үнэ
1 X 1 Зураг зүй, технологи I  “Сод пресс” ХХК 2013
2 2 Мэдээлэл зүй V
Нийт үнэ
1 XI 1 Зураг зүй, технологи II  “Мөнхийн үсэг” ХХК 2013
2 2 Нийгмийн ухаан V
3 3 Мэдээлэл зүй VI
Нийт үнэ
1 XII 1 Монгол хэл, уран зохиол XII Адмон принт ХХК 2014
2 2 Зураг зүй, технологи III
3 3 Физик VI
4 4 Мэдээлэл зүй VII Эдмаркет ХХК
5 5 Математик XII
6 6 Нийгмийн ухаан VI
7 7 Биологи VI
8 8 Хими V  “Сод пресс” ХХК
9 9 Газарзүй VI